Noutăți editoriale (5)


Sunt prezente toate postările din anul 2005, până la zi. Titlurile mai vechi pot fi regăsite în "Biblioteca de medievistică"

Biblioteca de Medievistică

301

Radu Harhoiu, Daniel Spânu, Erwin Gáll, Barbari la Dunăre. Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2011, 162 p. + 72 fig.

 

302

Harald Roth, Kronstadt in Siebenbürgen. Eine kleine Stadtgeschichte. Köln – Weimar – Wien, Böhlau Verlag, 2010, 245 p.

 

303

Ovidiu Pecican, Letopisețul unguresc. O scriere istorică din Ungaria angevină. Cluj-Napoca, Consiliul Județean – Tribuna, 2010, 190 p.

 

304

Gáll Erwin, Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője. Régészeti yadatok észak-erdélyi ispáni központ 11-13. Századi fejlődéséhez. The Churchyard Cemetery in Dăbâca/Doboka, Castle area 4. Archaeological Data on the Developement of the North Transylvanian County Centre on the 11-13th Centuries. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2011, 162 p. + 70 tab. + 1 h.

 

305

 

Arhitectura religioasă medievală din Satu Mare. Circuitul bisericilor medievale din județele Szabolcs-Szatmár și Satu Mare. Volum redactat de T. Kollár. Nyíregyháza, 2011, 408 p.

 

306

Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára. Kolozsvár. Erdélyi Múzeum – Entz Géza Mûvelődéstörténeti Alapítvány, 2011, 392 p.

 

307

 

Ernst Cristoph Suttner, Teologie și biserică la români de la începuturi până în secolul XX.  Traducere din limba germană de Adriana Cînța. Târgu Lăpuș, Edit. Galaxia Gutenberg, 2011, 349 p.

 

 

308 Vasaria medievalia. II. Cluj-Napoca-Bistrița, Edit. Accent, 2010, 124 p.
309

Gabriel Custurea, Gabriel Talmațchi, Repertoriul tezaurelor monetare din Dobrogea. Constanța, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, 2011, 417 p.

 

310 Dragoș Năstăsoiu, Arta gotică în România, Editura Noi Media Print, București, s. a. [2011], 143 p.
311

Arta gotică. Text și imagine Frederica Bustreo. Traducere în limba română Luciana Moise. Florența, 2010, 255 p.

 

312

Emese Sarkadi Nagy, Local Workshops – Foreign Connections. Late Medieval Altarpieces from Transylvania. Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd. 9. Hbg. im Auftrag des GWZO an der Universität Leipzig von Jirí Fajt, Markus Hörsch und Evelin Wetter.  Leipzig, 2011, 304 p.

 

313
Ioan Crișan, Thamás Emödi,  Medieval și modern. Edificiul și cimitirul bisericii ortodoxe din Cefa. Oradea, Edit. Muzeului Țării Crișurilor, 2011, 106 p. 

 

314

Dan Băcuieț-Crișan, Cercetările arheologice preventive de la Bobota „Pe Vale/Iertaș” (jud. Sălaj). Cluj-Napoca, Edit. Mega – Edit. Porolissum, 2011, 99 p. (Bibliotheca Musei Porolissensis, XI)

 

315

Călin Cosma, Funerary pottery in Transsylvania in the 7th-10th centuries. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2011, 238 p.

 

316 Gernor Nussbächer, Aus Urkunden und Chroniken. Kreis Hermannstadt. Band 10. Kronstadt-Heidelberg, Aldus Verlag – Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, 2012, 255 p.
317 Mănăstirea Bizere. I. Ediția a II-a, revizuită și adăugată. Editori Adrian Andrei Rusu, Ileana Burnichioiu. Edit. Mega, Cluj-Napoca, 2011, 136 p + 49 pl.
318

 

Laurențiu Rădvan, Orașele din țările române în evul mediu (sfârșitul sec. al XIII-lea – începutul sec. al XVI-lea). Iași, Edit. Universității „Al. I. Cuza”, 2011, 656 p.

 
 
319 Orașele, orășenii și banii: atitudini, activități, instituții, implicații (sec. XVI-XX). Volum editat de Laurențiu Rădvan și Bogdan Căpraru, Iași, Edit. Universității „Al. I. Cuza”, 2011, 435 p.
320 Emil Lupu, Ctitori și ctitorii la curbura Carpaților în veacurile XIV-XVIII, Editura Doxologia, Iași, 2011, 356 p.+52 plașe +76 foto.
321

 

Paraschiva-Victoria Batariuc, Contribuții mărunte la istoria arhitecturii din Ținuturile Suceava și Cernăuți (sec. XIV-XVIII). Suceava, Edit. Karl A. Romstorfer, 2011, 183 p.

 

322

 

Dan Gh. Teodor, Un centru meșteșugăresc din Evul Mediu timpuriu. Cercetările arheologice de la Lozna-Botoșani. Brăila, Muzeul Brăilei – Edit. Istros, 2011, 200 p.

recenzie

 

323

 

Adrian Magina, De la excludere la coabitare. Biserici tradiționale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700). Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2011, 206 p.

 

324

 

Institutional Structures and Elites in Sălaj Region and in Transylvania in the 14th-18th Centuries. Edited by András W. Kovács. Cluj-Napoca, Center for Transylvanian Studies, 2012 (Transylvanian Review, XXI, Supplement 2, 2012).

 

325 Octavian Tătar, Transilvania identitară. Transilvania subiectivă (secolele XV-XVI). Cluj-Napoca, 2011, 398 p.
326
Itinerarii istoriografice. Studii în onoarea istoricului Costin Feneșan. Volum îngrijit de Dumitru Țeicu și Rudolf Gräf. Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2011, 492 p.

 

327 Neagu Djuvara, Răspuns criticilor mei și neprietenilor lui Negru Vodă. București, Edit. Humanitas, 2011, 119 p.
328 Vasile Mărculeț, Campanii și confruntări militare în secolele IV-XV. Studii de istorie militară. Brăila, Edit. Sfântului Ierarh Nicolae, 2012, 281 p.
329

W. Kovács András, Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010. (Erdélyi Tudományos Füzetek 263.)

 

330

Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504-1518). Előszóval, mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Gálfi Emőke. Kolozsvár, 2011, 89 p.

 

331

Bogdándi Zsolt, A kolozsmonostori konvent a fejedelemség korában. Kolozsvár, 2012, 220 p.

 

332

Bitay Enikő, Márton László, Talpas János, Technikatörténeti örökség Kalotaszegen a gótika árnyékában. Koloszvár, 2011, 98 p.

 

333

Bitay Enikő, Márton László, Talpas János, Technikatörténeti örökség Magyargyerőmonostoron. Koloszvár, 2011, 138 p.

 

334

 

Joseph Gill, Conciliul de la Florența. Traducerea Blanka Sidonia Gorun-Kovaci. Cluj-Napoca, PUC, 2011, 382 p.

 

335

 

Ionuț Codrea, Vechea biserică parohială a Devei. Deva, Edit. Cetatea Devei, 2010, 83 p.

 

336

 

Jelképek a Székelyföldön. Címerek, pecsétek, zásulók. Csíkszereda, 2011, 290 p.

 

337
Izvoare de antropologie și demografie istorică. Conscripțiile cetății Sătmar din 1569-1570. Ediție îngrijită, studiu introductiv și indici de Marius Diaconescu. Cluj-Napoca, Editura Mega, 2012, 289 p.

 

338 Lupescu Radu, Mátyás király szülőháza. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum, 2012, 159 p.
339

 

Victor Spinei, Principii martiri Boris și Gleb. Icopnografie și canonizare. Brăila, Muzeul Brăilei – Edit. Istros, 2011, 213 p.

 

340

 

Victor Spinei, Mongolii și românii în sinteza de istorie ecleziastică a lui Tholomeus din Lucca. Les Mongols et les Roumains dans la synthèse d’histoire ecclesiastique de Tholomeus de Lucca. Iași, Edit. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, 290 p.

 

341 Alexandru V. Matei, Dan Băcuieț-Crișan, Contribuții arheologice privind topografia și structura internă a satului medieval timpuriu din nord-vestul României. Așezarea de la Porț - La baraj (jud. Sălaj). Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, 200 p.
342 Ioan Stanciu, Locuirea teritoriului nord-vestic al României între antichitatea târzie și perioada de început a epocii medievale timpurii (mijlocul sec. V - sec. VII timpuriu). Cluj-Napoca, Institutul de Studii Transilvane - Edit. Mega, Cluj-Napoca, 2012, 793 p.
343

Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ștefan Andreescu. Editori Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr. Iași, Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", 2012, 651 p.

 

344

 

Maria Crîngaci Țiplic, „Oaspeți germani” în sudul Transilvaniei. Istorie, arheologie și arhitectură (secolele XII-XIII). București, 2011, 395 p. + 7 h + 55 pl.

recenzie

 

345

Ion Mareș, Biserica Sfântul Nicolae din Suceava. Suceava, Edit. K. A. Romstorfer, 2011

 

346

Putna. Ctitorii și lumea lor. București, Edit. Oscar Print, 2011, 245 p.

 

347

 

Gepizii. Războinici și artizani. Catalog de expoziție. Editor Corneliu Gaiu. Bistrița-Cluj-Napoca, Edit. Accent, 2011, 173 p.

 

348 Gabriel Herea, Pelerinaj în spațiul sacru bucovinean. Ed. a II-a, Pătrăuți, Editura Heruvim, 2011, 190 p. + 1 h.
349

Olimpia Mureșan, Cetatea Oradea redivivus. II. Piele medievală din cetatea Oradea. Oradea, Edit. Arca, 2012, 117 p.

 

350

Sófalvi András, A székelyudvarhelyi Jésus kápolna. A székelyföldinégykaréjos kápolnák kérdéséhez. Székelyudvarhely, Edit. Haáz Rezső Múzeum, 2012, 48 p.

 

351

Guillaume Durand, Carpates et Danube. Une géographie historique de la Roumanie. Éditée par Cristina Spinei, Brăila, Muzeul Brăilei – Edit. Istros, 2012, 543 p.

 

352

La storia di un ri–conoscimento: i rapporti tra l’Europa Centro–Orientale e la Penisola italiana dal Rinascimento all’Età dei Lumi. Editori Cristian Luca și Gianluca Masi, Brăila–Udine, Muzeul Brăilei – Edit. Istros, Campanotto Editore, 2012, 455 p.

 

353

Mariana Lazăr, „Spre folosul acestei sfinte case”. Constituirea și evoluția domeniului Mănăstirii Cotroceni (secolele XVII–XIX), Brăila, Muzeul Brăilei – Edit. Istros, 2012, 420 p.

 

354 Claudiu Neagoe, Câmpulungul medieval și premodern, București, Editura Ars Docendi, 2012, 192 pp.
355

Horváth Richárd, Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458-[1467]-1490). Budapest, Historia, 2011, 181 p.

 

356 Vasile Mărculeț, Bizantini, italieni și români în secolele XIV-XVI. Brăila, Edit. Sfântul Ierarh Nicolae, 2012.
357 Ioan-Aurel Pop, Ștefan Socaciu, Transilvania medievală. Medieval Transyvania. A középkori Erdély. Das mittelalterliche Siebenbürgen. Cluj-Napoca, Academia Română. Cetrul de Studii Transilvane - Edit. Tribuna. Consiliul Județean Cluj, 2011, 274 p.
358

 

Iulian Mihai Damian, Ioan de Capestrano și Cruciada Târzie. Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2011, 324 p.

 

359

 

Ana-Maria Gruia, Povestiri la gura sobei. Catalog selectiv al colecției de cahle a Muzeului de Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, 119 p.

 

360  Dan Mohanu, Arheologia picturilor murale de la biserica Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Arges. București, Edit. ARA, 2011.
361 Paraschiva Victoria Batariuc, Civilizație medievală românească. Ceramica monumentală din Moldova, Editura Academiei Române, București, 654 p., 2012
362 Sorin Bulboacă, Structuri politice și confesionale în Banatul Lugojului și Caransebeșului (1552-1658), vol. I , Vasile Goldiș University Press, Arad, 2011
363 Daniela Marcu Istrate, Saschiz. București, Edit. Academiei Române, 2012, 142 p.
364 Igor Sava, Domeniul mănăstiresc în Țara Moldovei în a doua jumătate a sec. XIV-lea – secolul al XVI-lea. Iași, Edit. Universității „Al. I. Cuza”, 2012
365 Vasile Mărculeț, Campanii și confruntări militare în secolele IV-XV. Studii de istorie militară. Brăila, Edit. Sfântul Ierarh Nicolae, 2012, 281 p.
366 Gheorghe Mitran, Raluca Moscaliuc, Arta cositorului transilvănean de la Renaștere la Baroc. Sec al XVI-XVIII-lea. Catalog de expoziție. Brașov, Direcția județeană pentru cultură și patrimoniu național, 2012, 104 p.
367

Irina Băldescu, Transilvania medievală. Topografie și norme juridice al cetăților Sibiu, Bistrița, Brașov, Cluj. București, Edit. Simetria, 2012, 367 p.

 

368 Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Biserica "Sfântul Nicolae" din Rădăuți. Cercetări arheologice și interpretări istorice asupra începuturilor Țării Moldovei. Piatra Neamț, Edit Constantin Matasă, 2012, 519 p. + 16 pl
369 Benonia Jităreanu, Documente voievodale (secolele XV-XIX). Colecția Muzeului Bucovinei. Suceava, Edit. Karl A. Romstorfer, 2012, 151 p.
370 Demir DRAGNEV, Istorie și civilizație medievală și modernă timpurie în Țările Române. Studii și materiale. Chișinău, Edit. Cartdidact, 2012, 595 p.
371 Victor V. Vizauer, Homo locum ornet... O introducere în antropotoponomania din Transilvania secolelor XII-XIV. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012, 174 p.
372 Valentin Mureșan, Corneliu Gaiu, Ciceul între spadă și tron. Documente și studii istorice. Cluj-Napoca, Editura Accent, 2012, 242 p.
373 Corneliu Gaiu, Vasile Duda, Topografia monumentelor din municipiul Bistrița. Centrul istoric. Cluj-Napoca, Editura Accent, 2012, 254 p.
374 A gyulafehervari szekesegyhaz foszentelye. Budapest, 2012, 280 p.
375 Antroponimia în Transilvania medievală (secolele XI-XIV). Evaluate statistică, evoluție, semnificații. I-II. Coordonator Șerban Turcuș, Autori Adinel Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2012.

 

1 | 2 | 34 | 5 I 6

Biblioteca de Medievistică

Home