Noutăți editoriale (3)


Sunt prezente toate postările din anul 2005, până la zi. Titlurile mai vechi pot fi regăsite în "Biblioteca de medievistică"

Biblioteca de Medievistică

101 Cristian Luca, Țările Române și Veneția în secolul al XVII-lea. Din relațiile politico-diplomatice, comerciale și culturale ale Țării Românești și ale Moldovei cu Serenissima, Editura Enciclopedică, București, 2007, 486 p.

102

Costin Feneșan, Diplome de înnobilare și blazoane din Banat. Secolele XVI-XVII. Timișoara, Editura de Vest, 2007, 273 p.

[Recenzie]

103 Kovács András, Épületek emlékzete. Nevezetes épületek Erdélyben. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 2007, 224 p.
104 Hațeg. Țara bisericilor de piatră. Foto Șerban Bonciocat, text Mădălina Mirea, trad. Domnica Macri. București, Edit. Igloo, 2007, 191 p.

Recenzie la Istoriografie

105 Petre Beșliu Munteanu, Spitalul medieval din Sibiu. Sibiu, Edit. Honterus, 2008, 104 p.
 

106

Livia Călian, Cristian Găzdac, Àgnes Alföldy-Găzdac, The Ancient and Byzantine gold Coinages in the National History Museum of Transylvania. Moneda de aur antică și bizantină în Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2007, 113 p.

107

Gabriel Custurea, Mihai Dima, Gabriel Talmațchi, Ana-Maria Velter, Coin hoards of Dobrudja. With the constribution of Gheorghe Papuc and Ionel Matei. Co-ordinating series Gabriel Custurea. I. Constanța, Ex ponto, 2007, 297 p. 

108

Paul Brusanowski, Pagini din istoria bisericească a Sibiului medieval. Cluj-Napoca, PUC, 2007, 257 p.

109

Tereza Sinigalia, Mănăstirea Probota. București, Edit. Acad. Române, 2007, 107 p.

110

Dana Jenei, Pictura murală gotică din Transilvania. București, Noi Media Print, 2007, 126 p.

[Recenzie]

111

Adrian Andrei Rusu, Ileana Burnichioiu, Monumente medievale din Țara Hațegului. Medieval monuments from Hațeg District. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2008, 64 p.

112

Alexandru Madgearu, Organizarea militară bizantină la Dunăre în secolele X-XII. Târgoviște, Edit. Cetatea de Scaun, 200 p.
113 Florin Drașovean, Costin Feneșan, Alexandru Flutur, Alexandru Szentmiklosi, Georgeta El Susi, Zsuzsanna Kopeczny. Hedy M-Kiss, Raul Șeptilici, Niculina Dinu, Timișoara în amurgul Evului Mediu. Reultatele cercetărilor arheologice preventive din centrul istoric. Timișoara, Edit. Mirton, 2007, 368 p. + 15 pl.

[Recenzie]

114

Mályusz Elemér, Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Budapest, Mûszaki Kiadó, 2007, 457 p. [cu o bibl. adusă la zi, de către Homonnai Sarolta și Koszta László].

115

Hegyi Klára, A török hódoltság várai és várkatonasága. I-III. Budapest, História. MTA Történettudományi Intézete, 2007.

116

András Kubinyi, Matthias Rex. Budapest, Balassi Kiadó, 2008, 210 p. + 8 tab.

117

Matthias Corvinus, the King. Tradition and renewal in the Hungarian Royal Court 1458-1490. Exhibition catalogue. Budapest History Museum, 2008, 608 p.

118

Bernád Rita, A gyulafehérvári érseki levéltár és az erdélyi katolikus státus levéltára. I. A gyulafehérvári érseki levéltár és az erdélyi katolikus státus levéltára. 1429-2000. Arhiva arhidiecezei romano-catolice de Alba Iulia și arhiva statusului romano-catolic din Transilvania. 1429-2000. Repertorium; II. Oklevél és iratjegyzék canonica visitatiok mutatója. Inventarul diplomelor și documentelor /1224/1429-1992. Indicele vizitațiunilor canonice 1711-1908. Gyulafehérvár – Budapest, 2006, 350 + 282 p.

119

The Customary Law of the Renowned Kingdom of Hungary: A Work in Three Parts Rendered by Stephen Werbőczy (The „Tripartitum”). Decreta Regni Mediaevalis Hungariae. Tomus V. Tripartitum opus iuris consuetudinarii inclyti regni Hungariae per Stephanum de Werbewcz editum. Edited and translated by critice recensuerunt et Anglice reddiderunt János M. Bak, Péter Banyó and/et Martyn Rady with an introductory study by László Péter praefatuit. Idyllwild-Budapest, Apud Charles Schlacks, Jr. Publisher, Department of Medieval Studies, Central European University, 2005, 474 p.

120

Mária Pakucs-Willcocks, Sibiu – Hermannstadt. Oriental trade in sixteenth century Transylvania. Köln-Weimar-Wien, Böhlau Verlag, 2006, 219 p.

121

Tudor Sălăgean, Un voievod al Transilvaniei: Ladislau Kán 1294-1315. Cluj-Napoca, Edit. Argonaut, 2007, 222 p.

122

Lukács József, Clujul gotic. Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 2007, 179 p.

[Recenzie]

123

Robert Stollberg, Thomas Schulz, Kirchenburgen in Siebenbürgen. Fortified Churches in Transylvania. Köln-Weimer-Wien, Böhlau Verlag, 2007.

124

Victor Spinei, Universa Valachica. Românii în contextul politic internațional de la începutul mileniului al II-lea. Chișinău, Edit. Cartdidact, 2006, 780 p.

125

Gheorghe Postică, Civilizația medievală timpurie din spațiul pruto-nistrean (secolele V-XIII). București, Edit. Academiei, 2007, 487 p.

[Recenzie]

126

Mélanges d’Historie Générale. Nouvelle Serié. I. Section I. Between Worlds. 1. Stephen the Great and Matthias Corvinus and their Time. In Memoriam Virgil Cândea et András Kubinyi. Edited by László Koszta, Ovidiu Mureșan, Alexandru Simon. Cluj-Napoca, IDC Press, 2007, 254 p. („Babeș-Bolyai” University. Romanian Academy „George Bariț” Institute of History. Center for Transylvanian Studies. Associazione per le relazioni Culturali fra Italia e Romania. Patrimonium Trassylvanicum)

[Recenzie]

127

Gheorghe Petrov, Mănăstirea Măgina. Alba Iulia, Edit. Altip, 2008, 186 p.

128

Németh Péter, A középkori Szatmár megye települései a XV. század elejéig. Așezările comitatului medieval Satu Mare până la începutul secolului al XV-lea. Nyíregyháza, 2008, 529 p. + 1 h.

129

Vocația istoriei. Prinos profesorului Șerban Papacostea. Volum îngrijit de Ovidiu Cristea, Gheorghe Lazăr. Muzeul Brăilei, Edit. Istros, Brăila, 2008, 735 p.
 

130

Liviu Pilat, Între Roma și Bizanț. Societate și putere în Moldova (sec. XIV-XVI). Editura Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 2008.

131

Középkori falképek Erdélyben. Értékmentés a Teleki László Alapítvány támogatásával. Szerkesztette Kollár Tibor. Írta Jékely Zsombor – Kiss Lóránd. Fényképezte Mudrák Attila. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2008, 363 p.

132

Manole Neagoe, Campania din 1467 și lupta de la Baia. Cu ediția critică și traducerea izvoarelor de Dan Slușanschi. București, Editura „Roza Vânturilor”, 2007, 154 p.

133

Monedă și comerț în sud-estul Europei. II. Lucrările întâlnirii din anul 2008 Sibiu. Coin and commerce în the south-east of Europe. II. Proceedings of the 2008 meeting Sibiu. Sibiu, Editura Altip, 2008, 232 p.

134

Monede medievale și moderne descoperite în București și în împrejurimi (secolele XIV-XIX). București, Muzeul Municipiului București, 2005, 608 p + VIII pl.
135 Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. CD Második, javitott kiadás. Budapest, 2008.

136

Enjeux politiques, économiques et militaires en Mer Noire (XIVe-XXIe siècles). Études à la mémoire de Mihail Guboglu. Sous la direction de: Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu. Brăila, Musée de Braïla – Éditions Istros, 2007, 763 p.

137

Radu Popa, La începuturile evului mediu românesc. Alba Iulia, Edit. Altip, 2008, 413 p.

[Recenzie]

138

Gheorghe Postică, Orheiul Vechi. Cercetări arheologice 1996-2001. Cuvânt înainte de V. Spinei, Iași, Edit. Univ. „Al. I. Cuza”, 2006, 329 p. (Bibliotheca Archaeologica Iassensis, XVII).

139

Ludmila Bacumenco, Ținutul Orheiului în secolele XV-XVI. Cuvânt înainte de V. Spinei, Iași, Edit. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, 2006, 358 p. (Bibliotheca Archaeologica Iassensis, XVIII).

[Recenzie]

140

Teodor Octavian Gheorghiu, Locuirea tradițională rurală din zona Banat-Crișana. (Elemente de istorie și morfologie; protecție și integrare). Timișoara, Edit. Eurobit, 2008, 373 p.

141

Daniela Marcu Istrate, A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota régészeti kutatása (2000-2002). Budapest, Teleki László Alapítvány, 2008, 671 p.

[Recenzie]

142

A reneszánsz Kolozsvár. Kolozsvár, 2008, 255 p.

143

Dan Isac (coordonator), Florin Gogâltan, Livia Călian, Raluca Barb, Flaviu Niță, Ionuș Socol, Contribuții arheologice la istoria orașului Dej. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2008, 126 p + LXXXVI pl.

[Recenzie]

144 Octavian Oct. Iliescu, Monetele lui Mircea cel Batran. Ediție ingrijita, note si anexa bibliografica de: Ernest Oberlander-Tarnoveanu si Ionel Candea. Braila, Muzeul Brailei - Editura Istros, 2008, 360 p.

145

Matthias Corvinus 1443-1458-2008. Catalog de expoziție. Exhibition catalogue. Cluj-Napoca, 2008, 52 p.

146

Mathias Covinus and his Time. Cluj-Napoca/Kolozsvár/Klausenburg, 23rd-26th of October 2008. Edited by Tudot Sălăgean and Alexandru Simon. Cluj-Napoca, 2008, 234 p.

147

Ioan Marian Țiplic, Die Grenzverteidigung Siebenbürgens im Mittelalter (10.-14. Jahrhundert). Heidelberg, Arbeitkreis für Siebenbürgische Landeskunde, 2007, 381 p.

148

Claudiu Neagoe, Muzică și societate în Țara Românească și Moldova (1550-1830), Editura Istros, Brăila, 2008.
149 Mihail M. Andreescu, Instituții medievale în statele românești: voievodatul și principatul. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2008, 279 p.

150

Dan Horia Mazilu, Văduvele sau despre istorie la feminin. București, Edit. Polirom, 2008, 551 p.

151

Monnaies et parrures du Musée départemental "Ștefan cel Mare" de Vaslui. Ouvrage collective éditée par Viorel M. Butnariu. Iași, Edit. Panfilius, 2007, 154 p.

152

Daniela Dâmboiu, Breasla Aurarilor din Sibiu între secolele XV-XVII. Sibiu/Hermannstadt, Edit. Altip, 2008, 461 p.

153

Benkő Elek-Székely Attila, Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön, Gál Erika, A székelykeresztúri késő középkori udvarház állatcsontleletei, Budapest, Edit. Nap, 2008. 416 p.

154

Laurențiu Chiriac, Monumente religioase medievale din zona Bârladului. Iași, Edit. Kolos, 2007, 362 p. + 48 pl.

155

Cristian Luca, Dacoromano–Italica. Studi e ricerche sui rapporti italo-romeni nei secoli XVI-XVIII, Cluj-Napoca, Edit. Centrului de Studii Transilvane, 2008, 267 p.+9 planse.

156

Romanii in Europa medievala (intre Orientul bizantin si Occidentul latin). Studii in onoarea Profesorului Victor Spinei. Volum ingrijit de Dumitru Teicu, Ionel Candea, Muzeul Brailei – Edit. Istros, Braila, 2008, 893 p.

157

Vasaria medievalia. Editori Gabriela Rădulescu, Corneliu Gaiu. Bistrița, Edit. Accent, 2008, 246 p.

158

Silviu Oța, Orizonturi funerare din Banatul istoric (secolele X-XIV). Sibiu-Alba Iulia, Edit. Altip, 2008, 326 p. + 128 pl. + 35 fig.

159

Wilhelm Andreas Baumgärtner, Ein Welt im aufbruch. Die Siebenbürger im Spätmittelalter. Sibiu, Schiller Verlag, 2008, 252 p.

160

Aurel Dragotă-Gabriel Tiberiu Rustoiu-Matei Drâmbărean-Valentin Deleanu-Silviu Oța, Necropola medieval timpurie de la Alba-Iulia-str. Brândușei. Cercetările arheologice din anii 1997-2008. Alba-Iulia, Edit. Altip. 2009. 207 p. + planșe.

161

Andreea Atanasiu, Veneția și Genova în Marea Neagră. Nave și navigație (1204-1453). Brăila, Muzeul Brăilei - Edit. Istros, 2008, 322 p.

162

Vasile Ciobanu, Dan Dumitru Iacob, Paul Niedermaier, Judit Pál, Anda-Lucia Spânu, Bibliografia istorică a orașelor din România. Editura Academiei Române, București, 2008, 462 p.

163

Sebastian Brather, Archaeology and Identity. central and East Central Europe in the Earlier Middle Age. Edited by Victor Spinei and Alexander Rubel. București, Editura Academiei, 2008, 489 p.

164

Patrimonium Banaticum. An album of the ecclesiastic patrimony of the medieval Banat. Edited by Dumitru Țeicu. Timișoara, Cosmopolitan Art, 2007, 99 p.

165

Paul Niedermaier, Stadte, Dorfer, Baudenkmaler. Sudien zur Siedlungs- und Baugeschichte Siebenburgens. Als Festgabe zum 70. Geburtstag herausgegeben vom Vorstand des Arbeitskreises fur Siebenburgische Landeskunde. Koln-Weimar-Wien, Bohlau Verlag, 2008, 470 p.

[Recenzie]

166

Mihail M. Andreescu, Civilizația românească medievală. Țara Românească în secolele XIV-XVIII. Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2008, 264 p.

[Recenzie]

167

Viorel Achim, Politica sud-estică a regatului ungar sub ultimii Arpadieni. București, Ed. Enciclopedică, 2008, 350 p.

168

Jánó Mihály, Színek és legendák. Tanulmányok az erdélyi falfestmények kutatástörténetehez. Sepsiszentgyörgy-Csíkserda, 2008, 304 p. + XLIV pl.

169

Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdélyi történetéhez III. 1340-1359. Regesztákban jegyzetekkel közzéteszi Hegyi Géza és W. Kovács András közremûködésével Jakó Zsigmond. Budapest, 2008, 638 p.

170

The Other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars and Cumans, Edited by Florin Curta, with the assistance of Roman Kovalev. Ed. Brill, 494 p.

171

Florian Dumitru Soporan, Națiunea medievală în Europa Cetrală și de est (secolele XIII-XVI). Cluj-Napoca, PUC, 2008, 557 p.

172

Adrian Andrei Rusu, Investigări ale culturii materiale medievale din Transilvania. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2008, 366 p.

173

Ovidiu Pecican, Regionalism românesc. Organizare prestatală și stat la nordul Dunării în perioada medievală și modernă. București, Edi. Curtea Veche, 2009, 318 p.

174

Dan Pavalache, Cronică de Brașov. Ed. a 2-a revizuită. Ghimbav, Edit. Haco Internațional, 2008, 359 p.

175

 Paraschiva-Victoria Batariuc, Catalogul Colecției Romstorfer. Ceramica monumentală. Suceava, Edit. Mușatinii, 2008, 224 p.

[Recenzie]

176

Matei Cazacu, Dracula. Traducere din franceză de Dana-Ligia Ilin. București, Edit. Humanitas, 2008, 459 p.

[Recenzie]

177

Mélanges d’Histoire Générale. Nouvelle Série. Extincta est lucerna orbis: John Hunyadi and his Time. Edited by Ana Dumitran, Loránd Máldy, Alexandru Simon. Cluj-Napoca, IDC Press, 2009, 562 p. + XXXII TAB.
 

178

Sașii și concetățenii lor ardeleni. Die Sachsen und ihre Nachbarn in Siebenbürgen. Stidia in honorem Dr. Thomas Nägler. Editori/Herausgeber: Ioan Marian Țiplic, Konrad Gundisch. Alba Iulia, Edit. Altip, 2009, 455 p. (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Istorie și Patrimoniu. Catedra de Istorie Antică și Medievală. Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg).

179

 Cristian Nicolae Apetrei, Reședințe boierești din Țara Românească și Moldova în secolele XIV-XVI. Brăila, Muzeul Brăilei, Edit. Istros, 2009, 412 p. + 2 h

180

Adrian Andrei Rusu, Alba Iulia. Între fondarea eparhiei și capitala principatului Transilvaniei. Ghimbav, Editura Haco Internațional, 2009. 115 p.

181

Catedrala romano-catolică și palatul episcopal din Alba Iulia. Arheologie și istorie. ed. Daniela Marcu Istrate, Alba Iulia, Editura Altip, 2009, 341 p. (română, maghiară, engleză)

182

Catedrala romano-catolică "Sfântul Mihail" și palatul episcopal din Alba Iulia. Cercetări arheologice (2000-2002). Daniela Marcu Istrate, Alba Iulia, Editura Altip, 2008, 710 p (rez. engleză 72 p.)

183

Nicolae Constantinescu (coordonator), Corneliu Ionescu, Petru Diaconescu, Venera Rădulescu, Târgoviște. Reședința voievodală (1400-1700). Cercetări arheologice (1961-1986). [Târgoviște], Edit. Cetatea de Scaun, 2009, 253 p. +102 fig. + VI pl.

184

Izvoarele istoriei creștinismului românesc. Traduceri inedite din latină și greacă de Mihaela Paraschiv, Claudia Tărnăuceanu, Wilhelm Dancă. Revizuirea traducerilor Mihaela Paraschiv. Revizuirea textelor Claudia Tărnăuceanu. Selecția textelor, studiu introductiv, notițe biobibliografice, note și comentarii, indice Nelu Zugravu. Iași, Edit. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, 819 p. (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Facultatea de istorie. Centrul de studii clasice și creștine).

185

Walter Pohl, Eastern central Europe in the Early Middle Ages. Conflicts, Migrations and Ethnic Processes. Edited by Cristina Spinei and Cătălin Hriban. București-Brăila, Edit. Academiei Române – Edit. Istros. Muzeul Brăilei, 2008, 414 p.

186

Kurt Leonhardt, Waltraut Eberle, Gabriele Frank, Schäßburg. Bauaufnahme einer mittelalterlichen Stadt. Hermannstadt, Honterusdruckerei, 2009, 232 p. + 2 tab.

187

Vitalie Josanu, Reflexii istorice privitoare la cetatea Neamțului. Pagini de istorie militară medievală. Piatra Neamț, Crigarux, 2009, 180 p.
188 Szőcs Péter, Monumente medievale din județul Satu Mare. Középkori mûemlékek Szatmár megyében. Medieval monuments of Satu Mare County. Satu Mare, Muzeul Județean, 2008, CD

189

Adrian Ioniță, Așezarea din secolele XII-XIII de la Bratei, Sibiu, 2009.

190

Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Profesoris Ionel Cândea. Editori: Valeriu Sârbu, Cristian Luca. Brăila, Muzeul Brăilei - Editura Istros, 2009, 607 p.
191 Martin Roos, Die alte Diözese Csanád. Zwischen Grundlegung und Aufteilung. 1030 bis 1923. Teil 1: Von den Anfängen bis zum Ende der Türkenzeit. 1030-1718. Szeged-Csanád, Groß-Betschkerek, Temeswar, Erschienen 2009 im Selbstverlag der drei Bistümer, 568 p.

192

Dumitru Țeicu, Arta minoră medievală din Banat. Minor medieval Art in Banat. Timișoara, Edit. Muzeului Banatului Montan, 2009, 272 p

193

Olimpia Mureșan, Cetatea Oradea redivivus. I. Artefacte metalice între descoperire și valorificare. Oradea, Edit. Arca, 2009, 120 p.

194

Andreea Mârza, Enea Silvio Piccolomini și cruciada târzie. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2009, 308 p.

195

Mihail Mihalcu, Mihaela D. Leonida, Din tainele iconarilor români de altădată. Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2009, 357 p.
196 Octavian Tătar, Europa de la Antichitate la Renaștere. Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2009, 229 p.

197

Andronikos Falangas, Presences grecques dans les Pays roumains(XIV-XVI siècles). Le témoignage des sources narratives roumaines. Bucuresti, Editura Omnia 2009.

198

Catedrala episcopală Sfântă Cuvioasă Paraschiva – Roman. Tipăritul cu binecuvântarea P. S. Eftimie, episcopul Romanului. [Roman], Edit. Filocalia, 2008, 159 p.

199

Vasile Ursachi, Episcopia Romanului. Cercetări arheologice. [Roman], Edit. Filocalia, 2009, 247 p.

200

Papa Grigore cel Mare, Viața Sfântului Benedict și Regula benedictină. Iași, Edit. Sapientia, 2009, 212 p.

201

Bogdan Petru Niculică, Din istoricul preocupărilor arheologice în Bucovina. Societatea Arheologică Română. Suceava, Edit. Universității Suceava, 2009, 181 p. + anexe nenumerotate.

202

Ion Mareș, Biserica Sfântului Gheorghe (Mirăuți) din Suceava – prima catedrală mitropolitană a Moldovei. Suceava, Editura Universității din Suceava, 2009, 261 p.

203

Petronel Zahariuc, De la Iași la Muntele Athos. Studii și documente de istorie a Bisericii. Iași, Edit. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2008, 302 p.

204

Contribuții privitoare la istoria relațiilor dintre Țările Române și bisericile răsăritene în secolele XIV-XIX. Iași, Edit. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009, 449 p.

205

Corneliu Gaiu, Vasile Duda, Topografia monumentelor din municipiul Bistrița. Centrul istoric. Cluj-Napoca, Edit. Accent, 2008, 254 p.

206

Váradi Jegyzőkönyv – Regestrum Varadiense – The Varad Register (1208-1235). Szerkesztette: Solymosi László és Szovák Kornél. A szövegkiadás Szovák Kornél munkája. DVD, Budapest, Arcanum.

207

Gheroghe Dumitroia, Muzeul Cetatea Neamț. Târgu Neamț, 2009, 120 p.
208 W. Kovács András: Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár 2009. (Erdélyi Tudományos Füzetek 261). 159 p.

209

Botár István, Kövek, falak, templomok. Csíkszerda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó – Csíkszereda Kiadóhivatal. 2009, 110 p.

210

Rădăuții și întemeierea Moldovei. 650 de ani (1359-2009). Biserica Sf. Nicolae Rădăuți „Panteonul Moldovei”. București, Edit. Basilica, 2009, 324 p.

211

Gabriela Rădulescu, Bistrița o istorie urbană. Orașul medieval. Bistrița, Edit. Charmides, 2009, 110 p.

212

Corneliu Gaiu, Biserica evanghelică Herina. Cluj-Napoca, Edit. Accent, 2009, 20 p.

213

Claudiu Neagoe, Modele culturale și realități cotidiene în societatea românească (secolele XV-XIX) [coordonator], Editura Ars Docendi, București, 2009, 268 p.

214

Claudiu Neagoe, O scurtă istorie a românilor, vol. II, Secolele XV-XVII, Editura Ars Docendi, București, 2009, 152 p.

215

Gáll Erwin, Gergely Balázs, Kolozsvár születése. Régészeti adatok a város 10-13. századi történetéhez, Editura Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 2009.

 

1 | 2 | 34 | 5 I 6

Biblioteca de Medievistică

Home