Biblioteca de Medievistică


 

2001  
  Veszendő templomaink I. Erdélyi református templomok, Budapest, 2001, 237 p.+il.
2002  
  Ana-Maria Velter: Transilvania în secolele V-XII. Interpretări istorico-politice şi economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul Carpatic, secolele V-XII (Erdély az 5-12. században. Az 5-12. századi Kárpát-medencei pénzleletek politikai-történelmi és gazdasági értelmezése). Bucureşti: Paideia, 2002.           
  Cetatea Oradea. Monografie arheologică. Zona palatului episcopal, coordonator Adrian Andrei Rusu, Oradea, Editura Muzeului "Ţării Crişurilor", vol. I, 2002.
  Gheorghe Mitran, Cositorul transilvănean. Gotic – Renaştere – Baroc, Braşov, Muzeul Judeţean, 2002. 226 p.
  Ioan Albu, Inschriften der Stadt Hermannstadt. Hermannstadt-Heidelberg: Hora - Arbeitkreis für Siebenbürgische Landeskunde, 2002. 344 p.
  Kristó Gyula, A korai Erdély (895-1324). Szeged: Szegedi Középkorász Műhely, 2002. (angol és román nyelven is).
 

Lángi József, Mihály Ferenc, Erdélyi falképei és festett faberendezések, I, [Budapest], [2002], 116 p.

  Mihaela Sanda Salontai, Mănăstiri dominicane din Transilvania (Erdélyi domonkos kolostorok), Cluj-Napoca: Editura Nereamia Napocae, 2002.
  Quellen Zur Geschichte der Stadt Kronstadt, Achter Band, Heft 2, (Documente privind istoria oraşului Braşov, vol. VIII, fascicolul 2), Editura Aldus, 2002
2003  
  Tudor Sălăgean: Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului congregaţional. (Erdély a 13. század második felében. A tartományi gyűlések  kongregációk  rendszerének előtérbe kerülése), Cluj-Napoca: Institutul Cultural Român, 2003.
  Alain Guerreau, Viitorul unui trecut incert (Ce fel de istorie a Evului Mediu în secolul al XXI-lea), Editura Cartier, 2003, 308 p
  Istoria Transilvaniei (până la 1541) (Erdély története 1541-ig),  Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler. Mihail Bărbulescu, Anton E. Dörner, Ioan Glodariu, Grigor P. Pop,  Mihai Rotea, Valentin Vasiliev. Cluj-Napoca: Institutul Cultural Român, 2003.
 

Zsigmond-kori oklevéltár. I-VII (1387-1420). Szerkesztette Mályusz Elemér és Borsa Iván. A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa (DL-DF 4.2). DATABASE OF ARCHIVAL DOCUMENTS OF MEDIEVAL HUNGARY. Szerkesztette Rácz György, Magyar Országos Levéltár, Budapest 2003.

  Francisc Pall, Românii şi cruciada târzie (A románok és a késői kereszteshadjáratok), Cluj Napoca, Argonaut, 2003.
  Anton E. Dörner, Documente şi cronici privind istoria oraşuşui şi scaunului Orăştie. Vol. 1: 1200-1541, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2003. 271 p.
 

In Memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei româneşti în context european, coordonatori: Daniela Marcu Istrate, Angel Istrate, Corneliu Gaiu, Editura Accent, 2003.

  Documente privind istoria oraşului Sibiu. Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt. Editat de Societatea de Studii Transilvane Heidelberg. Vol. 2. Comerţ şi meşteşuguri în Sibiu în cele Şapte Scaune 1224-1579. Ediţie îngrijită de Monica Vlaicu în colaborare cu Radu Constantinescu, Adriana Ghibu, Costin Feneşan, Cristina Halichias şi Liliana Popa, Sibiu-Heidelberg, Editura Hora – Societatea de Studii Transilvane, 580 p.
  Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani. Volum îngirjit de Ionel Cândea, Paul Cernovodeanu, Gheorghe Lazăr. Brăila, Muzeul Brăilei, Editura Istros. 2003. 831 p.
 

Rüsz-Fogarasi Enikő, Privilegiile şi îndatoririle oraşelor din Transilvania voievodală, Cluj-Napoca, PUC, 2003, 280 p.

  Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române. Îngrijit de Avram Andea, Cluj-Napoca: PUC, 2003. 513 p.
  Károly Vekov, Locul de adeverire din Alba Iulia (secolele XIII-XVI),. Cluj-Napoca, Fundaţia Culturală Română, 2003. 503 p.
  Valer Hossu, Nobilimea Chioarului, Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2003,   328 p.
  Historichen Stätten Siebenbürgen, Suttgart, 2003
  Károly Vekov, Structuri juridico-militare şi sociale la secui în evul mediu. Editura Studium. Cluj-Napoca, 2003. 232 p. ISBN 973-643-057-x.
  Al. Husar, Dincolo de ruine. Cetăţi medievale. Ediţie revăzută şi adăugită. Iaşi, Institutul European, 2003, 348 p
  Ştefan cel Mare şi Sfânt. 1504-2004. Portret în istorie. Sfânta Mănăstire Putna, 2003, 617 p. + 16 pl. color
  Ştefan cel Mare şi Sfânt. 1504-2004. Portret în legendă. Sfânta Mănăstire Putna, 2003, 242 p.
  Luminiţa Bejenaru, Arheozoologia spaţiului românesc medieval. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2003, 254 p.
  Bogdan-Alexandru Halic, Pace şi război în Ţara Românească în secolele XIV-XVI. Bucureşti, Edit. Comunicare.ro, 2003, 397 p.
2004  
  Kristó Gyula, Ardealul timpuriu (895-1324), 398 p., Szeged, 2004. (Trad.: Imre Pászka) [recenzie]
  Erdélyi Okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez, II. 1301-1339. Regesztákban jegyzetekkel közzéteszi Jakó Zsigmond, Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2004, 622 p.
  Daniela Marcu Istrate, Cahle din Transilvania şi Banat de la începuturi până la 1700. Cluj-Napoca, Editura Accent, 2004, 546 p. [recenzie]
  Gheorghe Mândrescu, Renaissance Stil in der bistritzer Architektur. Traducerea de Hildegard Săcărea. Cluj-Napoca, PUC, 2004. 162 p.
 

Mariana Şlapac, Cetăţi medievale din Moldova (mijlocul secolului al XIV-lea – mijlocul secolului al XVI-lea),. Chişinău, Editura ARC, 2004. 368 p.

 

Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani. Volum îngrijit de Ionel Cândea, Valeriu Sîrbu, Marian Neagu, Brăila-Călăraşi, Muzeul Brăilei, Muzeul Dunării de Jos, Editura Istros, 2004. 800 p.

 

In honorem Gernot Nussbacher. Volum îngrijit de Daniel Nazare, Ruxandra Nazare, Bogdan Florin Popovici. Braşov, Editura Foton, 2004. 469 p.

 

Lidia Gross, Confreriile medievale în Transilvania (secolele XIV-XVI), Cluj-Napoca, Editura „Grinta” – PUC, 2004, 332 p.

  Studii de istorie veche şi medievală. Omagiu Profesorului Gheorghe Postică [dar pe copertă Studia in hunorem Gheorghe Postică]. Pontos, Chişinău, 2004, 284 p. (Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Universitatea de Stat din Moldova).
  Flavius Solomon, Politică şi confesiune la început de ev mediu moldovenesc, Iaşi, Editura Univ. „Alexandru Ioan Cuza”, 2004. 272 p. + 11 tab.
  Ovidiu Cristea, Veneţia şi Marea Neagră în secolele XIII-XIV. Contribuţii la studiul politicii orientale veneţiene, Brăila, Muzeul Brăilei, Editura Istros, 2004. 223 p.
  Acta Transylvanica, Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei, I, 2004.
  Michael Pastoureau, O istorie simbolică a Evului Mediu occidental, Traducere din franceză de Em. Galaicu-Păun, Editura Cartier, 2004, 495 p
  Benkő Elek, Kolozsvár magyar külvárosa a középkorban. A Kolozsvárba olvadt Szentpéter falu emlékei. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004.
  Biserica medievală Sântimbru (coord. Eva Mârza, Ileana Burnichioiu), Aeternitas, Alba Iulia, 77 p. + XXIX il., 2004.
  Igor Cereteu, Biserici şi mănăstiri din Moldova (secolul al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XV-lea), Editura Istros, Brăila, 2004
  Károly Vekov,  Istoriografia maghiară din Transilvania în secolul al XVI-lea. Editura Studium. Cluj-Napoca, 2004. 150 p. ISBN 973-643-058-8.
  Mircea Mare, Banatul între secolele IV-IX. Timişoara, 2004, 231 p.+ 42 pl. 
  Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2004, 596 p. ISBN 973-703-047-8.
  Gabriela Rădulescu, Bistriţa. O istorie urbană. Cluj-Napoca, Edit. Limes, 2004, 153 p.
  Ştefan cel Mare şi Sfânt. 1504-2004. Portret în cronică. Sfânta Mănăstire Putna, 2004, 375 p.
  Ştefan cel Mare şi Sfânt. 1504-2004. Atlet al credinţei creştine. Sfânta Mănăstire Putna, 2004, 514 p. + 8 pl.
  Alexandru Simon, Feleacul (1367-1587). Cluj-Napoca, PUC, 2004, 386 p. [recenzie]
  Panait I. Panait, Daniel Flaut, Arheologie medievală română. Constanţa, Ovidius University Press, 2004, 390 p.  [recenzie]
  Maria Dogaru, Bibliografia heraldicii româneşti. Bibliographie heraldique roumaine. Lucrare îngrijită de Miliana Şerbu. Bucureşti, Edit. Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2004, 187 p. + XXVIII tab. p.
  Gheorghe T. Ionescu, Contribuţii la istoria românilor (Studii şi materiale). Îngrijirea ediţiei, studiu introductiv şi note: Ionel Cândea. Cuvânt înainte: Şerban Papacostea. Indice: Rozalia Pîrlitu. Brăila, Muzeul Brăilei – Edit. Istros, 2004, 775 p
  Lángi József, Mihályi Ferenc, Erdélyi falképek és festett faberendezések. II. Állami Műemlék-helyreállitási és Restaurálási Központ, 2004, 120 p.(cu il.).
  Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. Középkori egyházi építészet Erdélyben. Medieval Ecclesiastical Architecture in Transylvania,  Daniela Marcu-Istrate, Adrian Andrei Rusu, Szőcs Péter Levente. Satu Mare: Editura Muzeului Sătmărean, 2004.