ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE ISTORIE "NICOLAE IORGA"

STUDII ȘI MATERIALE

DE

ISTORIE MEDIE

VOL. XXIII, 2005

SUMAR

BIZANȚUL ȘI MOȘTENIREA SA

SUZANA MORE HEITEL, Despre biserica lui Ahtum de la Morisena (Cenad) ........................................................................9

LIVIU PILAT, Sihastrul Sava, Ștefan al II-lea și întemeierea Mitropoliei de Roman ...................................................................23

ȘTEFAN S. GOROVEI, Titlurile lui Ștefan cel Mare. Tradiție diplomatică și   vocabular politic  .................................................41

PETRONEL ZAHARIUC, FLORIN MARINESCU, O manifestare a moștenirii bizantine în diplomatica medievală

moldovenească și câteva note despre biserica  mănăstirii Golia ...................................................................................................79

ISTORIE SOCIALĂ

VIOLETA BARBU, Pagini din istoria căsătoriei în țările române. Căsătoria ca  sacrament (secolul al XVII-lea)..........................101

OANA RIZESCU, Construirea statului prin controlul datoriilor. Chezășia și relațiile contractuale în Țara Românească

 în secolele XV-XVII (Partea a II-a: Sec.  XVII) .....................................................................................................................117

PAUL CERNOVODEANU, O familie de diplomați români din Transilvania la cumpăna dintre veacurile XVII și XVIII.

Corbea din Șcheii Brașovului .................................................................................................................................................. 145

GHEORGHE LAZĂR, Negustori mecena în Țara Românească (secolul al XVIII-lea) .............................................................159

PUTERI MARITIME - PUTERI TERESTRE

OVIDIU CRISTEA, Proiecte de alianță veneto-otomană în timpul domniei lui Baiazid al II-lea..................................................169

ANCA POPESCU, Anul 1540 și problema "închiderii" Mării Negre otomane ..........................................................................183

ȘTEFAN ANDREESCU, Principatul Mingreliei și Poarta Otomană: raporturi politice și comerciale (prima jumătate

a secolului XVII).....................................................................................................................................................................195

ILEANA CĂZAN, Campania antiotomană din 1664 și pacea de la Vasvár  (Eisenberg). Preliminarii și consecințe....................203

DISCUȚII

 ȘTEFAN S. GOROVEI, Stemele lui Ștefan cel Mare de la Cetatea Albă .............................................................................. 215

EUGEN DENIZE, Semnificația haraciului în relațiile moldo-otomane din vremea lui Ștefan cel Mare. Câteva considerații .......  227

 MEMORIA ARHIVELOR

IOAN-AUREL POP, O mărturie venețiană contemporană despre evenimentele din anul 1538  .............................................. 241

MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Un document de la Miron Vodă Barnovski ................................................................. 253

ALEXANDRU MAREȘ, Considerații pe marginea indicelor de cărți oprite din secolul al XVII-lea......................................... 257

ANDREI PIPPIDI, Noi mărturii despre relațiile lui Rákoczi cu românii.....................................................................................281

IONEL CÂNDEA, Un document de la Grigore al II-lea Ghica voievod (1749) ......................................................................301

ADDENDA ET CORRIGENDA............................................................................................................................................307

RECENZII ȘI NOTIȚE BIBLIOGRAFICE............................................................................................................................333

 

Documenta catholicorum Moldaviae, seria A, Documente românești. I Fondul Episcopiei Romano-Catolice Iași, vol. 1, 1627 - 1750, volum întocmit de SILVIU VACARU și ANTON DESPINESCU, Edit. Presa Bună, Iași, 2002, 229 p. (Radu Cucuteanu); DIMITRIE DANIEL PHILIPPIDE, Istoria României, traducere, studiu introductiv și note Olga CICANCI, Edit. Pegasus Press, București, 2004, 377 p. (Andrei Pippidi); DANUTA BOGDAN, WOJCIECH POLAK, Listy hetmana Stanislawa Z6lkiewskiego do kanclerza Wawrzynca Gembickiego z lat 1609 - 1612 ze Sztokholskiego Riksarkivet [Scrisorile hatmanului Stanaislav Zółkiewski către cancelarul Wawrzyniec Gembicki], în Zapiski Historyczne, t. LXI, 1996, p. 82-109. (Tatiana Cojocaru); TOMASZ KEMPA, Nieznany list Melecjusza Smotryckiego (do Adama Chreptowicza) [O scrisoare necunoscută a lui Meletie Smotrycki către Adam Chreptowicz], în Nasza Przrszloœæ, Studia z dziejów koscioła i kultury katolickiej w Polsce, Cracovia, Nr. 102, 2004, p. 427-­449. (Tatiana Cojocaru); Istoria României. Compendiu, coordonatori: IOAN-AUREL POP și IOAN BOLOVAN, Edit. Institutului Cultural Român - Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2004, 809 p. + 15 hărți. (Cristian Luca); MICHEL PASTOUREAU, O istorie simbolică a Evului Mediu occidental, trad. din franceză de Em. Galaicu-Păun, Edit. Cartier, Colecția Cartier istoric, Chișinău, 504 p. (Silviu Andrieș - Tabac); KAZIMIERZ JASINSKI, Rodowód Pierwszych Piastów [Originea primilor Piaști], Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjació1 Nauk. Poznan 2004, p. 307. (Tatiana Cojocaru); MARIE DE TESTA et ANTOINE GAUTIER, Drogmans et diplomates européens auprès de la Porte Ottomane, Les Editions Isis, Istanbul, 2003, 469 p. + il. (Paul Cernovodeanu); Ștefan cel Mare și Sfânt. Atlet al credinței creștine, Edit. "Mușatinii", Sfânta Mănăstire Putna, 2004, 514 p. (Tatiana Cojocaru); MATEI CAZACU, Dracula, suivi du Capitaine Vampire, une nouvelle roumaine par Marie Nizet (1870), Tallandier, Paris, 2004, 636 p. (Ștefan Andreescu); GYULA KRISTO, Ardealul timpuriu (895-1324), Szeged, 2004, 394 p. (Biblioteca de Istorie Medie din Szeged, 20) (Șerban Papacostea); KÁROLY VEKOV, Locul de adeverire din Alba-Iulia. Secolele XIII-XVI, Bibliotheca Rerum Transilvaniae XXIX, Centrul de Studii Transilvane-Fundația Culturală Română, Gloria, 2003, 449 p. + 7 anexe. (Violeta Barbu); MIHAELA SANDA SALONTAI, Mănăstiri dominicane din Transilvania, Edit. Nereamiae Napocae, Cluj-Napoca, 2002, 360 p., 103 pl. (Violeta Barbu); LIDIA GROSS, Confreriile medievale în Transilvania (secolele XIV-XVI), Edit. Grinta, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, 332 p. (Violeta Barbu); Humanismus in Ungarn und Siebenbürgen. Politik, Religion und Kunst im 16. Jahrhundert, ed. Ulrich A. Wien, K.. Zach, Köln, Böhlau, 2004, 240 p. (Maria Pákucs); LAURENȚIU RĂDVAN, Orașele din Țara Românească până la sfârșitul secolului al XVI-lea, Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", (Historica 35), lași, 2004, 595 p. (Alexandru Ciocîltan); OVIDIU CRISTEA, Veneția și Marea Neagră în secolele XIII-XIV. Contribuții la studiul politicii orientale venețiene, Edit. Istros, Brăila, 2004, XV+224p. (Ștefan Aftodor); MIRCEA D. MATEI, RADU CÂRCIUMARU, Studii noi despre probleme vechi. Din istoria medie a românilor, Edit. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2004, 157 p.+18 fig. (Cristian Luca); L'Italia e l'Europa Centro-Orientale attraverso i secoli. Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali, a cura di/ edited by Cristian Luca, Gianluca Masi, Andrea Piccardi, Museo di Brăila - Istros Editrice, Brăila - Venezia, 2004, 436 p. (Alexandru Simon); ALEXANDRU SIMON, Feleacul (1367-1587), Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, 386 p. (Șerban Papacostea); Arhiva Istorică a României, serie nouă, voI. 1 (2004), nr. 1, Edit. Scriptorium, București, 2004, 272 p. (Șerban Papacostea); PANAIT I. PANAIT și DANIEL FLAUT, Arheologie medievală română, Ovidius University Press, Constanța, 2004, 390 p. (Șerban Papacostea); VICTOR SPINEI, Les répercussions de la grande invasion mongole de 1241-1242 sur l'espace carpato-danubien reflétées surtout dans les oeuvres des chroniqueurs italiens, München, R. Oldenbourg Verlag, 2002-2003 (Șerban Papacostea); MIHAI COSTĂCHESCU, Corespondență, volum editat de Dumitru Ivănescu, Virginia Isac, Sorin D. Ivănescu, Junimea, Iași, 2003, 677 p. (Șerban Papacostea); Interferențe româno-elene (secolele XV-XVII), volum editat de LEONIDAS RADOS, Fundația Academică "A.D. Xenopol", (Academia Română, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"), lași, 2003, 286 p. (Șerban Papacostea); Olteneștile de B. Petriceicu Hasdeu. Patru discursuri. Originele Craiovei. Christ și Tudor Vladimirescu. Studiu introductiv și ediție de OVIDIU PECICAN, Edit. Limes, Cluj-Napoca, 2002, 158 p. (Șerban Papacostea); OVIDIU PECICAN, B. P. Hasdeu istoric, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2004,319 p. (Șerban Papacostea).

 

 IN MEMORIAM ........................................................................................................................................................................381

ABREVIERI ................................................................................................................................................................................389


 

 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE ISTORIE "NICOLAE IORGA"

STUDII ȘI MATERIALE

DE

ISTORIE MEDIE

VOL. XXIII, 2005

SOMMAIRE

BYZANCE ET SON HÉRITAGE

SUZANA MORE HEITEL, Observations concemant l'église d'Ahtum à Morisena  (Cenad).................................................................. 9

LIVIU PILAT, L'ermite Sava, le prince Etienne II de Moldavie et la création du  siège métropolitain de Roman  .................................... 23

ȘTEFAN S. GOROVEI, Les titres d'Etienne le Grand. Tradition diplomatique et vocabulaire politique....................................................41

PETRONEL ZAHARIUC, FLORIN MARINESCU, Un témoignage de l'héritage byzantin dans la diplomatique

médievale moldave et quelques notes sur l'église Golia ............................................................................................................................79

HISTOIRE SOCIALE

VIOLETA BARBU, Pages d'histoire du marriage dans les pays roumains. Le marriage comme sacrement (le XVIIe siècle).....................101

OANA RIZESCU, La construction de l'État par le contrôle des dettes. La garantie et les relations contractuelIes

en Valachie (XVe –XVIIe siècles). II. Le XVIIe siecle ...........................................................................................................................117

PAUL CERNOVODEANU, Une familie de diplomates Roumains de  Transylvanie (fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle).... ..... 145

GHEORGHE LAZĂR, Les marchands mécènes en Valachie (le XVIIIe siècle)........................................................................................159

PUISSANCES MARITIMES, PUISSANCES CONTINENT ALES

OVIDIU CRISTEA, Projets d'alliance entre Venise et la Sublime Porte pendant le règne de Bayezid II ....................................................169

ANCA POPESCU, L'année 1540 et la question de la «fermeture» de la Mer Noire ottoman.....................................................................183

ȘTEFAN ANDREESCU, La Mingrélie et la Sublime Porte. Rapports politiques et  commerciales (la première moitie du XVIIe siècle)......195

ILEANA CĂZAN, La guerre de 1664 et la paix de Vasvar. Préliminaires et conséquences ......................................................................203

 DISCUSSIONS

  ȘTEFAN S. GOROVEI, Les armoiries d'Etienne le Grand à Cetatea Albă ............................................................................................ 215

EUGEN DENIZE, La signification du tribut dans les relations entre I'Empire Ottoman et la Moldavie pendant le règne

d'Etienne le Grand. Quelques observations................................................................................................................................................227

LA MÉMOIRE DES ARCHIVES

IOAN AUREL POP, Un témoignage vénitien contemporain sur la campagne de Suleyman le Magnifique contre la Moldavie (1538) ........ 241

MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Un document du prince Miron Barnovski  ..................................................................................... 253

ALEXANDRU MAREȘ, Observations sur l'index des livres interdits du XVIIe siècle...............................................................................257

ANDREI PIPPIDI, Témoignages nouveaux sur les relations de François Rákoczy avec les Roumains  ..................................................... 281

IONEL CÂNDEA, Un document du prince Gregoire II Ghika (1749)......................................................................................................301

ADDENDA ET CORRIGENDA ...........................................................................................................................................................307

COMPTES-RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES................................................................................................................. 333

IN MEMORIAM....................................................................................................................................................................................381

ABREVIATIONS ..................................................................................................................................................................................389


 

 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE ISTORIE "NICOLAE IORGA"

STUDII ȘI MATERIALE

DE

ISTORIE MEDIE

VOL. XXIII, 2005

CONTENTS

BYZANTIUM AND HIS HERITAGE

 SUZANA MORE HEITEL, About Ahtum's Church from Morisena (Cenad) ................................................................................................. 9

LIVIU PILAT, The Hermit Sava, the Prince Stephen II of Moldavia and the Origin of the Bishopric of Roman................................................. 23

ȘTEFAN S. GOROVEI, Stephen the Great's titles. Diplomatic Tradition and Political Vocabulary................................................................... 41

PETRONEL ZAHARIUC, FLORIN MARINESCU, An Example of Byzantine Heritage in the Moldavian Medieval

Diplomatic and some Remarks on Golia Church...............................................................................................................................................79

SOCIAL HISTORY

VIOLETA BARBU, Inquiries in the History of Marriage in the Romanian Principalities. The Marriage as Sacrement (the 17th century)

OANA RIZESCU, State building through the Control over Debts. Legal Guarantees and contractual Relationships in Wallachia during

the 15th – 17th centuries. II. The 17th century .................................................................................................................................................117

PAUL CERNOYODEANU, A Family of Romanian Diplomats from Transylvania in the 17th -18th centuries ..................................................145

GHEORGHE LAZĂR, The Merchants «Maecenas» in Wallachia (the 18lh century).........................................................................................159

MARITIME POWERS, CONTINENTAL POWERS

OVIDIU CRISTEA, Projects of Military Collaboration between Venice and the Ottoman Empire during the Reign of Bayezid II .....................169

ANCA POPESCU, 1540: the Turning Point of the Question of the Black Sea Enclosure by the Ottomans........................................................183

ȘTEFAN ANDREESCU, The Mingrelian Pfincipality and the Ottoman Porte. Political and Commercial Relations

(the first half of the 17lh century)......................................................................................................................................................................195

ILEANA CĂZAN, The War of 1664 and the Peace of Vasvár. Preliminaries and Consequences ................................................................... 203

 

DEBATES

 ȘTEFAN S. GOROYEI, Stephen the Great's Coats of Arms at Cetatea Albă ............................................................................................... 215

EUGEN DENIZE, The Significance of the Tribute for the Relations between the Moldavians and the Ottomans during the Reign

of Stephen the Great. Some considerations .................................................................................................................................................... 227

THE MEMORY OF THE ARCHIVES

IOAN AUREL POP, A Venetian Document about the Campaign of Suleyman the Magnificent against Moldavia (1538)  ................................241

MARIA MAGDALENA SZÉKELY, A Document from Miron Barnovski  ................................................................................................... 253

ALEXANDRU MAREȘ, Remarks of the index of Forbidden Books in the 17th century.................................................................................257

ANDREI PIPPIDI, New Documents on the Relations between Francis Rákoczy and the Romanians ..............................................................281

IONEL CÂNDEA, A document from the prince Gregoire II Ghika (1749)  .................................................................................................. 301

ADDENDA ET CORRIGENDA ..................................................................................................................................................................307

REVIEWS AND BIBLIOGRAPHICAL NOTES......................................................................................................................................... 333

IN MEMORIAM...........................................................................................................................................................................................381

ABBREVIATIONS ......................................................................................................................................................................................389