ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE ISTORIE "NICOLAE IORGA"

STUDII ȘI MATERIALE

DE

                 ISTORIE MEDIE

  VOL. XXII, 2004

SUMAR

ȘTEFAN CEL MARE

ȘTEFAN S. GOROVEI, ,,Maria Asanina Paleologhina, Doamna Moldovlahiei" (I) ........................................................................  9

 

CONSTANTIN REZACHEVICI, Ștefan cel Mare, Ivan III, Sofia Tominicina (Paleolog) și Elena

Stefanovna Voloșanca - Legături dinastice și politice.........................................................................................................................51        

MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Mănăstirea Putna - Loc de memorie  ....................................................................................73

LIVIU PILAT, Mesianism și escatologie în imaginarul epocii lui Ștefan cel Mare ..............................................................................101

IONEL CÂNDEA, Edificii religioase la Cetatea Albă și cetatea Sucevei (secolele XIV-XV)............................................................117

NAGY PIENARU, Moldova și Hanatul din Crimeea. 1484-1492....................................................................................................125

ȘTEFAN ANDREESCU, Un nou act genovez cu privire la Ștefan cel Mare ....................................................................................133

EUGEN DENIZE. Ștefan cel Mare în I Diarii lui Marino Sanudo.....................................................................................................137

MISCELLANEA

VIRGIL CIOCÎLTAN, Înțelesul politic al "minunii" sfântului Nicodim de la Tismana .........................................................................153

VIOLETA BARBU, Genealogia Christi. Forme de reprezentare a conceptului de  «persoană» ......................................................169

ALEXANDRU MAREȘ, Sfârșitul lumii (anii 7000 și 8000) în textele slavo-române și românești din

secolele al XV-lea - al XVIII-lea.......................................................................................................................................................193

IVAN BILIARSKY (Sophia), MOЛHTBbI HA COH TPЯДУЩИЙ et le rite du couronnement ..................................................... 209

DOCUMENTAR

MÁRIA PAKUCS, "Și nici vămile nu mai sunt cum au fost, ci ați mărit și vămile" Matia Corvin și reforma sa din 1467........................217

ALEXANDRU CIOCÎLTAN, Frământări în Brașov și Țara Bârsei într-un document din 1496..........................................................221

FLORINA CIURE, Relații comerciale între Veneția și Transilvania în secolul al XVI-lea ....................................................................225

GHEORGHE LAZĂR, Documente inedite din timpul domniei lui Matei Basarab …….... 249

CRISTIAN LUCA, EUGEN ZUICĂ, Noi surse documentare privitoare la misionarii catolici din Țările Române în epoca lui

Matei Basarab și Vasile  Lupu ..........................................................................................................................................................257

ADDENDA ET CORRIGENDA......................................................................................................................................................271

RECENZII ȘI NOTIȚE BIBLIOGRAFICE.................................................................................................................................... 279

 

 

Documenta Romaniae Historica, seria B, Țara Românească, voI. XXXI (1646) și XXXV (1650), volume întocmite de Violeta Barbu, Constanța Ghițulescu, Andreea Iancu, Gheorghe Lazăr și Oana Rizescu, Edit. Academiei Române, București, 2003, 520 p. și, respectiv, 486 p. (Ștefan Andreescu); Quellen zur Geschichte der Stadt Hermannstadt (Documente privind istoria orașului Sibiu), Zweiter Band: Handel und Gewerbe in Hermannstadt und in den Sieben Stühlen, 1224-1579 (Volumul doi: Comerț și meșteșuguri în Sibiu și în cele Șapte Scaune, 1224-1579), ed. îngrijită de Monica Vlaicu în colaborare cu Radu Constantinescu, Adriana Ghibu, Costin Feneșan, Cristina Halichias și Liliana Popa, Edit. Hora, Sibiu, Societatea de Studii Transilvane Heidelberg, 2003, 580 p. (Lukács Antal); ION VITAN, Stănești din județul istoric Muscel. Documente, 1502- 1968, Edit. Corint, București, 2002, 203 p. + 46 il. (Gheorghe Lazăr); LIGIA LIVADĂ-­CADESCHI, LAURENȚIU VLAD, Departamentul de cremenalion. Din activitatea unei instanțe penale muntene (1794-1795), Edit. Nemira, București, 2002, 191 p. (Constanța Vintilă-Ghițulescu); MIHAI OPROIU, Inscripții și însemnări din județul Dâmbovița, voI. Il, literele A-C, Edit. Transversal, Colecția Historica, Târgoviște, 2003, 135 p.; voI. III, literele D-P, Edit. Transversal, Colecția Historica, Târgoviște, 2004, 190 p. (Radu Ștefan Vergatti); ELEK, BENKŐ, Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencei (Clopotele și cristelnițele medievale din Transilvania), Edit. Polis, Cluj-Budapesta, 2002, 541 p. (Tüdos S. Kinga); GEOFFROY DE VILLEHARDOUlN, Cucerirea Constantinopolului, Edit. Limes, Cluj, 2002, 212 p. (Ovidiu Cristea); MIHAI ȚIPĂU, Domnii fanarioți în țările române. 1711 - 1821. Mică enciclopedie. Cuvânt înainte de Prof. dr. Pashalis M. Kitromilides, Edit. Omnia, București, 2004, 228 p. (Paul Cernovodeanu); EUGEN DENIZE, Ștefan cel Mare. Dimensiunea internațională a domniei. Edit. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2004, 180 p. (Paul Cernovodeanu); Ștefan cel Mare și Sfânt. 1504-2004. Bibliografie, Sfânta Mânăstire Putna, 2004, 193 p. (Paul Cernovodeanu); Ștefan cel Mare și Sfânt. 1504-2004. Portret în istorie, Edit. "Mușatinii", Sfânta Mănăstire Putna, 2003, 617 p. (Ștefan Aftodor); PETRONEL ZAHARIUC, Țara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ștefan (1653- 1658), Edit. Universității "Alexandru Ioan Cuza", Iași, 2003, 609 p. + 55 fig. (Gheorghe Lazăr); TERÉZ, OBORNI, Erdély fejedelmei (Principii Transilvaniei), Edit. Pannonia, Budapest, 2002, 222 p. (Tiidos S. Kinga); CRISTIAN MOISESCU, Arhitectura epocii lui Matei Basarab, vol. I, Edit. Meridiane, București, 2002, 158 p. (Radu Ștefan Vergatti); Pr. DANIEL BENGA, Marii reformatori luterani sași și Biserica Ortodoxă. Contribuții la tipologia relațiilor luterano-ortodoxe din secolul al XVI-lea, Edit. Sophia, București, 2003, 504 p. (Mária Pakucs); RADU ȘTEFAN VERGATTI, Populație. Timp. Spațiu. Privire asupra demografiei istorice universale, Edit. Istros, Brăila, 2003, 364 p. (Bogdan Popovici); LIVIU PILAT, Comunități tăcute. Satele din parohia Săbăoani (secolele XVII-XVJ1I), Cuvânt introductiv Ștefan Gorovei, Edit. "Dumitru Mărtinaș", Bacău, 2002, 307 p. (Constanța Vintilă-Ghițulescu); Byzantium and East Central Europe, edited by Giinter Prinzing and Maciej Salamon with the assistance of Paul Stephenson, Cracovia, 2001, 248 p. (=Byzantina et Slavica Cracoviensia - III) (Ștefan Andreescu); Moldova și economia de schimb europeană. Secolele XIV-XVIII, volum editat de Viorel M. Butnariu, Edit. Panfilius, Iași, Fundația Academică "A. D. Xenopol", 2003, 140 p. (Liviu Pilat); Byzance et ses peripheries (Monde grec, balkanique et musulman). Hommage à Alain Ducellier, études reunies par Bernard Doumerc et Cristophe Picard, Université de Toulouse - Le Mirail, 2004, 478 p. (Ovidiu Cristea); Caiete de antropologie istorică, an II, nr. 2 (4), iulie-decembrie 2003, 298 p., număr tematic: Istoria și antropologia corpului uman (Constanța VintiIă-Ghițulescu); ANGHEL POPA, Serbările naționale de la Putna, Edit. Fundației Culturale "Alexandru Bogza", Câmpulung Moldovenesc, 2004, 222 p. (Șerban Papacostea); Studia Medievalia, I, Lucrările Masteratului de Studii Medievale Central­-Europene, Cluj-Napoca, (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filozofie, Departamentul de Istorie), Presa Universitară Clujeană, 2004. (Șerban Papacostea); Romanian and Polish Peoples in East-Central Europe (17h – 20h Centuries), edited by Veniamin Ciobanu, Edit. Junimea, lași, 2003, 248 p. (Romanian Academy, "A. D. Xenopol Institute of History" lași) (Șerban Papacostea).

 IN MEMORIAM ION GHEȚIE (1930-2004) (Violeta Barbu)............................309

 ABREVIERI.......................... 313


 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE ISTORIE "NICOLAE IORGA"

STUDII ȘI MATERIALE

DE

ISTORIE MEDIE

VOL. XXII, 2004

 

SOMMAIRE

LE REGNE D'ETIENNE LE GRAND (1457-1504)

ȘTEFAN S. GOROVEI, ,,Maria Asanina Paleologhina, Princesse de Moldovalachie (1)........................................................................9

CONSTANTIN REZACHEVICI, Etienne le Grand, Ivan III, Sophie Tominicina (Paleologue) et Hélène Stefanovna

Voloșanca. Rapports dinastiques et politiques ........................................................................................................................................51

MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Le monastere de Poutna - Lieu de memoire ................................................................................73

LIVIU PILAT, Le messianisme et l'eschatologie dans l'imaginaire de l'epoque d'Etienne le Grand............................................................101

IONEL CÂNDEA, Edifices religieuses a Cetatea Albă et à Suceava......................................................................................................117

NAGY PIENARU, La Moldavie et le Khanate de Crimée 1484-1492...................................................................................................125

ȘTEFAN ANDREESCU, Un document génois concernant Etienne le Grand..........................................................................................133

EUGEN DENIZE, Etienne le Grand dans les I Diarii de Marino Sanudo................................................................................................137

MISCELLANEA

VIRGIL CIOCÎLTAN, La signification politique du "miracle" de Saint Nicodème de Tismana………................................…………….153

VIOLETA BARBU, Genealogia Christi. Formes de représentation de l'idée de       «personne» …….................................…………..169

ALEXANDRU MAREȘ, La fin du monde (années 7000 et 8000) dans les documents slavo-roumains

et'foumains (XVe - XVIIIe siècles) ........................................................................................................................................................193

IVAN BILIARSKY (Sophia), MOЛHTBbI HA COH TPЯДУЩИЙ et le rite du  couronnement.. ……………………………………209

DOCUMENTAR

 MÁRIA PAKUCS, La Réforme de Mathias Corvin en 1467 ................................................................................................................ 217

ALEXANDRU CIOCÎLTAN, Emeutes à Brașov et dans la région de Bârsa dans un document de 1496 ............................................... 221

FLORINA CIURE, Relations commerciales entre Venise et la Transilvanie au  XVIe siècle......................................................................225

GHEORGHE LAZĂR, Documents inédits du règne de Matei Basarab.....................................................................................................249

CRISTIAN LUCA, EUGEN ZUICĂ, Nouveaux documents concernant les missionaires catholiques dans la Valachie

et la Moldavie à l'époque de Matei Basarab et Vasile Lupu......................................................................................................................257

ADDENDA ET CORRIGENDA............................................................................................................................................................271

COMPTES-RENDUS ET NOTES BIBLIOGRAPHIQUES ………………………................................................................……… 279

IN MEMORIAM ION GHEȚIE (1930-2004) (Violeta Barbu)..............................................................................................................309

ABREVIATIONS.................................................................................................................................................................................. 313


 

 

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE ISTORIE "NICOLAE IORGA"

STUDII ȘI MATERIALE

DE

ISTORIE MEDIE

VOL. XXII, 2004

CONTENTS

THE REIGN OF STEPHENTHE GREAT (l457-15

ȘTEFAN S. GOROVEI, ,,Maria Asanina Paleologhina, Prineess of Moldavia" (1) .................................................................................... 9

CONSTANTIN REZACHEVICI, Stephen the Great, Ivan III, Sofia Tominicina (Palaeologus) and Elena

Stefanovna Voloșanea - Dinastie and Political Relations..............................................................................................................................51

MARIA MAGDALENA SZÉKELY, Putna Monastery As «Lieu De Memoire».........................................................................................73

LIVIU PILAT, Messianism and eschato1ogy during the time of Stephen the Great …........................................................................…… 101

IONEL CÂNDEA, Religious Edifiees at Cetatea Albă and Suceava.......................................................................................................... 117

NAGY PIENARU, Mo1davia and the Crimean Khanate. 1484-1492 .......................................................................................................125

ȘTEFAN ANDREESCU, A New Genoese Document about Stephen the Great.........................................................................................133

EUGEN DENIZE, Stephen the Great's Image in Marino Sanudo's I Diarii ..................................................................................................137

MISCELANEA

VIRGIL CIOCÎLTAN, The political meaning of the "Miracle" of Saint Nicodim  of Tismana........................................................................153

VIOLETA BARBU, Genealogia Christi. Forms of Representations of the Concept       of ,,Person"……….................................………..169

ALEXANDRU MAREȘ, The End of the World (years 7000-8000) in Slavo-Romanian and Romanian

Texts from the 15th - 18th centuries............................................................................................................................................................ 193

IVAN BILIARSKY (Sophia), MOЛHTBbI HA COH TPЯДУЩИЙ and the ritual   of coronation ………….................…………………209

DISCUSSIONS AND DOCUMENTS

MÁRIA PAKUCS, A Reform of Mathias Corvin from 1467 ..................................................................................................................... 217

ALEXANDRU CIOCÎLT AN, Social Uprisings in Brașov and Bârsa County reflected in a document from 1496 ....................................... 221

FLORINA CIURE, Commercial Relations between Transylvania and Venice in     the XVlth century .......................................................... 225

GHEORGHE LAZĂR, Unpublished Documents from the Reign of Matei Basarab…...........................................................................……249

CRISTIAN LUCA, EUGEN ZUICĂ, New documents concerning the Catholic Missionaries in Wallachia

and Moldavia during the reign of Matei Basarab and  Vasile Lupu …………………........................................................................………257

ADDENDA ET CORRIGENDA ................................................................................................................................................................271

REVIEWS AND BIBLIOGRAPHICAL NOTES  .................................................................................................................................….279

IN MEMORIAM ION GHEȚIE (1930-2004) (Violeta Barbu)...................................................................................................................309

  ABBREVIATIONS    …………………………………….....................................................................................................  …………313