CUPRINS - TARTALOM - INHALTSVERZEICHNIS

Cuvânt introductiv ..................................................................................................................................................................................................................................5

Beköszöntő................................................................................................................................................................................................................................................7

Einftihrungswort...................................................................................................................................................................................................................................... 9

Etnie şi confesiune:

Adrian Andrei Rusu - Bisericile româneşti din Transilvania şi Ungaria în secolul al XV-lea....................................................................................... ....... 11

Les églises roumaines de Transylvanie et de Hongrie au XVe siècle (Resumé) ...........................................................................................................................26

Marius Diaconescu - Les implications confessionnelles du Concile de Florence en Hong rie.................................................................................. ........... 29

Ana Dumitran - Titlul de vlădică şi semnificaţiile sale în lumea românească medievală............................................................................................…... 63

Le terme vlădică et ses significations dans le monde roumaine médiévale (Resumé) ……................................................................................................…... 68

Elite:

Ioan-Aurel Pop - Un privilegiu regal solemn de la 1366 şi implicaţiile sale ..............................................................................................................................69

Un privilège royal solennel de 1366 et ses implications (Resumé)................................................................................................................................................. 85

Ioan Drăgan - "Aleşii" nobilimii române din perioada 1440-1514 .............................................................................................................................................87

The leaders of the romanian nobility between 1440 - 1514 (Abstract)............................................................................................................................................1l0

Stat:

Pálffy Géza - A felső-magyarorsági főkapitányság és Erdély Báthory István uralkodása idején (/571-1586) (A Báthory-kutatás

egyfeldolgozatlan kérdeskéreről)...................................................................................................................................................................................................... 113

Die oberungarische Grenzoberhauptmannschaft und Siebenbürgen zur Zeit der Regierung von Stephan Báthory (1571-1586) (Ein unerledigter

Aspekt in der Báthory- Forschung) (Zusammenfassung) ...............................................................................................................................................................123

Societate:

Szőcs Péter Levente - Asztali kultúra és reprezentáció a 17. századi nemesi  háztartásokban ..............................................................................................127

Manners and protocol in the gastronomic culture of the Transylvanian noble households in the 17th century (Abstract).................................................135

Fontes:

Sipos Gabor - Egy Bod Péter tulajdonitott történeti munkáról: Némely Erdélyben  történt dolgoknak  feljegyzetése 1672-1718.....................................137

Ein Peter Bod zugeschriebenes historisches Werk. Nemely Erdélyben történt dolgoknak fel jegyzetése 1672-1718 (Zusammenfassung).........................150

Recenzii

Jakó Zsigmond - Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más irásos emlékek Erdély történetéhez, I, (1023-1300), Akademiai Kiadó, Budapest, 1997

(Marius Diaconescu)...............................................................................................................................................................................................................................151

Korai Magyar Történeti Lexikon. (9-14. század) [Lexicon de istoria timpurie maghiară.  (secolele IX-XIV)], Akademiai Kiadó, Budapest, 1994

(Szőcs Peter) ……………...........................................................................................................................................................................................................………..154

Adrian Andrei Rusu, Ctitori şi biserici din Ţara Haţegului până la 1700, Editura Muzeului Sătmărean, SatuMare, 1997

(Ioan-Aurel Pop).......................................................................................................................................................................................................................................155

Paul Niedermaier, Der mittelalterliche Städtebau in Siebenbürgen. im Banat und im Kreischgebiet. Teil I. Die Entwicklung vom

Anbeginn bis 1241, Gundelsheim, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg, 1996 (Adrian Andrei Rusu)...............................................158

Engel Pál, Magyarország világi archontológiája, 1301-1457, I-II, História, MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1996

(Adrian Andrei Rusu) ............................................................................................................................................................................................................................. 159

Engel Pál, A temesvári és moldovai szandzsák törökkori települései (1554-1579),  Szeged, 1996 (Adrian Andrei Rusu).......................................................161

Ioan Aurel Pop, Instituţii medievale româneşti. Adunările cneziale şi nobiliare (boiereşti) din Transilvania în secolele XIV-XVI,

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991 (Ioan Drăgan)...................................................................................................................................................................................161

Konrad G. Gündisch, Das Patriziat siebenbürgischer Städte im Mittelalter, Böhlau Verlag Köln WeimarWien, 1993

(Studia Transylvanica; Bd. 18) (Ioan Drăgan) ................................................................................................................................................................................... 164